slide1

:: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Spoločnosť Bioplyn Budča, spol. s.r.o. vybudovala v obci Budča Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a vedľajších živočíšnych produktov (ďalej „BRO“). Zhodnocovaním BRO dochádza k znižovaniu odpadov ukladaných na skládky odpadov. Kapacita zariadenia je 30 000 t BRO za rok.

Spoločnosť vykonáva zhodnocovanie BRO metódou R3 (recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá), pri ktorej z BRO vzniká bioplyn a digestát. Bioplyn sa následne spaľuje v kogeneračných jednotkách za vzniku elektrickej energie a tepla, digestát sa využíva ako sekundárny zdroj živín v poľnohospodárstve.

Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81647/B.

Spoločnosť je platcom DPH.

Spoločnosť Eko – Bio Budča s.r.o. sa zaoberá dovozom, skladovaním a zhodnocovaním BRO metódou R12 (úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11). Prevádzkuje zariadenia na drvenie a triedenie BRO a v prípade, ak sa jedná o vedľajšie živočíšne produkty, aj ich hygienizáciu, t. j. ohrev na min. 70°C po dobu min. 1 hod. Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 28740/S.

Spoločnosť je platcom DPH.


Eko – Bio Budča s.r.o.

GPS súradnice: 48.566484, 19.066847

0911 757 304

Obsluha BPS (24 hod)

0903 771 702
nagyova@bioplynbudca.sk
0911 886 844
repela@bioplynbudca.sk

Spracovanie odpadov, odber tekutého organického hnojiva