slide1

:: Prevádzka

Prísun odpadov a vstupných surovín je realizovaný nákladnými autami s ložnou plochou, cisternou alebo kontajnerom. Odpady a vstupné suroviny sú po dovoze vizuálne skontrolované, zvážené na mostovej váhe a zaevidované. Následne sa umiestnia do haly na preberanie a úpravu, alebo na plochu zberu odpadov. Odpady a vstupné suroviny ktoré nie je potrebné podrobiť procesu hygienizácie sa môžu dodávať priamo do zavážacích nádrží samostatným vstupom pre tuhé odpady alebo v prípade kvapalných odpadov prečerpávacou stanicou prípadne čerpadlom na vozidle. Tuhé odpady sa medzi operáciami skladujú na ploche, určenej na vyklápané materiály, a pomocou vstupného drviča tuhých látok sa prepravujú do oboch zavážacích nádrží. Plniaca stanica kvapalných odpadov je umiestnená na príjmových nádržiach a slúži na plnenie a vyprázdňovanie nádrží a na priame vyprázdňovanie cisternových vozidiel do príjmových nádrží. Toky odpadov privádzaných do vstupu tuhých látok sa zmiešavajú a privádzajú do zavážacích nádrží. Pre tuhé odpady, ktoré sa upravujú je vybudovaný prijímací bunker z ušľachtilej ocele. Odpady sa z prijímacieho bunkra vynášajú pomocou štyroch závitovkových dopravníkov a dopravujú sa do priečneho dopravníka. Ten presúva odpady do priamo napojeného stúpacieho dopravníka, ktorý ho podáva ďalej do triediaceho mlyna - drviča. V triediacom mlyne sa odpady ďalej drvia na veľkosť zrna <12 mm a v prípade potreby sa vlhčia. Nevhodné prímesi ako napr. plasty, sklo, kovy a pod. sa separáciou oddelia a vynášacím zariadením dopravia do kontajnera. Rozdrvené odpady postupujú do vyrovnávacej nádrže čerpadla a odtiaľ sa prečerpávajú do prijímacích nádrží. Na prijímacích nádržiach je umiestnená prečerpávacia stanica, ktorá slúži na plnenie hygienizačných nádrží a zabezpečenie obehu v prijímacích nádržiach. V prevádzke sú spracovávané aj vedľajšie živočíšne produkty definované v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ako materiály kategórie 2 a kategórie 3. Pre zabezpečenie požiadaviek na spracovanie týchto materiálov je v prevádzke umiestnené hygienizačné zariadenie, ktoré je umiestnené v hale. Tvoria ho dve nádrže z ušľachtilej ocele, každá s objemom 20 m3. Vykurovanie je zabezpečené využitím odpadového tepla z kogeneračných jednotiek spoločnosti Bioplyn Budča spol. s r.o.. Hygienizačná nádrž sa plní pomocou rotačného piestového čerpadla, ktoré odoberá materiál z prijímacích nádrží. Po naplnení hygienizačnej nádrže sa obsah zahrieva. Vykurovacím médiom je horúca zmes glykolu a vody z vykurovacieho okruhu zahriata na teplotu 90 až 95 °C. Po dosiahnutí teploty > 70 °C začína fáza udržiavania teploty v trvaní najmenej 60 minút. V tejto fáze sa nádrž vyhrieva len ak hrozí pokles teploty pod 70 °C. Po ukončení udržiavacej fázy sa do vykurovacieho hada privedie studené médium, čím sa teplota v hygienizačnej nádrži zníži. Po dosiahnutí výstupnej teploty cca 40 °C sa hygienizovaná suspenzia prečerpá prečerpávacou stanicou do zavážacích nádrží a hygienizačná nádrž sa uvoľní na nasledujúcu hygienizáciu. Jednotlivé hygienizačné nádrže sa plnia cyklicky s časovým posunom, aby bol rovnomerný odber tepla na ohrev pre hygienizáciu.

Zhomogenizovaný substrát sa zo zavážacích nádrží čerpadlami čerpá do fermentorov, kde nastáva prvý stupeň fermentácie. Substrát zotrváva vo fermentoroch cca 16 dní. Bioplyn vznikajúci vo fermentoroch je privádzaný do plynového priestoru dofermentora. Druhý stupeň fermentácie nastáva v dofermentore, kde sa substrát ďalej rozkladá pri teplote cca 36 - 40 °C. Substrát zotrváva v dofermentore cca 45 dní. Na dofermentore namontovaný fóliový zásobník vyrobeného bioplynu slúži jednak ako plynotesný uzáver dofermentora a zároveň ako zásobník bioplynu. Bioplyn nasýtený vodnou parou sa odoberá z fóliového zásobníka cez systém potrubných rozvodov k zariadeniam na odsírenie a sušenie. Odsírený a vysušený bioplyn sa prečerpáva k dvom kogeneračným jednotkám prípadne k spaľovacej fakli na núdzové spálenie. V kogeneračných jednotkách, ktorých hlavnými zložkami sú spaľovací motor a generátor, dochádza k výrobe elektrickej energie a tepla. Zvyšok po fermentácii - digestát sa prepadovým potrubím presúva z dofermentora do zbernej nádrže. Digestát sa využíva ako sekundárny zdroj živín na hnojenie pôdy alebo pre výrobu organických hnojív.